Đại lý nào tại Hà Nội bán máy chạy bộ điện tốt?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Đánh dẹp Nguyễn Tan Quân  rồi, Đức vua  đại phong công thần, khao thưởng binh sĩ . Từ trên xuống dưới ai cũng được thăng quan phát tài. Còn máy chạy bộ điện hãng nào tốt chính Đức vua  chẳng những không được thăng quan mà còn phải mở kho lấy vàng thoi bạc nén rồi khuân hết rương này qua rương khác đem ra tiêu xài vào công cuộc bình định giang sơn, gia phong quan viên đến không còn gì mà chẳng lợi gì máy chạy bộ giảm cân sao lại không thua thiệt?

Nhà Vua cười nói:

– Vì ngươi ít học vấn chẳng hiểu gì hết  trừ Ngạc  nghịch thì thiên hạ bình ổn mọi người đều yên ổn. Chủ ngươi thăng quan phát tài là ở chỗ đó.

Viên Ti Bạc  đáp:

– À ra thế đấy!

Nhà Vua lại nói:

– Có điều sau khi bình định Ngạc  nghịch rồi, quân thần nhất định phải là địa điểm bán máy chạy bộ thỉnh cầu đưa tôn hiệu ra những con khỉ con tiều Đại Thiên  gì gì. Khi hữu sự chúng chẳng vì ta ra sức, chia sẻ lo âu. Chờ lúc đại tuyên bố thành chúng mới lớn tiếng su nịnh .

Viên Ti Bạc  nói:

máy chạy bộ điện giảm cân nhanh chóng

– Chẳng việc gì là Đức vua  không nhìn thấy máy tập chạy bộ nào tốt trước. Chúng ta cứ im lặng chờ tới lúc bấy giờ coi mấy ông quan viên cung thỉnh Đức vua  tự thăng quan cho mình để vạch mặt bọn dưới kia .

Nhà Vua cười đáp:

– Phải đấy! Khi đó ông  gia sẽ đá vào đít con mẹ nó.

Rồi Vua tôi trông nhau mà cười.

Quả đúng như lời tiên liệu của Vua Thiên Hân , sau khi máy chạy bộ điện đài loan bình định Nguyễn Tan Quân  rồi, quần thần thi nhau ca tụng công đức, thỉnh cầu Đức vua  thêm tôn hiệu vào. Cách nịnh bợ kể không xiết được.

Nhà Vua liền hạ dụ:

Hà Nội bán nhiều máy chạy bộ điện tốt

– Tuy đã bình xong phản vua  nhưng vết thương chinh chiến chưa phục hồi. Quân thần cần phải tỉnh hơn nữa và hết lòng phục vụ nhân dân và mở rộng lòng ra. Chúng ta hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện lấy chính trực làm căn bản để đi tới cuộc đất nước bình an. Nếu mình tự kể công lao, khoe khoang đạo đức, chỉ mong thăng thưởng là đáng hổ thẹn.

Trong thượng dụ Vua Thiên Hân  đưa ra những lời rất nghiêm khắc mà mọi người vẫn u mê tăm tối thì cho là nhà Vua có ý không muốn làm  lại dâng biểu xin nêu tôn hiệu.

Quan viên lớn tưởng su nịnh không ngờ vỗ nhầm vào người không nên vì thế mà chịu khổ.

Ý chỉ đưa xuống ai nấy xám mặt  không máy tập thể dục chạy bộ dám nhắc tới việc tăng tôn hiệu nữa.

Câu chuyện trên là việc về sau, nơi đây xin hãy tạm gác.

Vua Thiên Hân  lại cười nói:

– Các vị Đức vua  tự gia tôn hiệu cho mình rất nhiều, chẳng có chi là lạ.

 

Leave a Reply